USLUGE

 Preduzetnički inkubator pruža svojim korisnicima sledeće usluge:

 • usluga iznajmljivanja poslovnih, proizvodnih i skladišnih prostorija
 • usluge fotokopiranja,
 • usluge štampanja
 • uslugu slanja dopisa e-mailom
 • uslugu korišćenja interneta
 • usluge obezbjeđenja objekta
 • usluge stručnih savjeta i pohađanja seminara (obuke),
 • promociju preduzeća korisnika inkubatora i drugi vidovi podrške

 

Promocija i drugi vidovi podrške  inkubiranim preduzećima

 • Besplatna izrada reklamnih tabli
 • Besplatno kreiranje zaštitnog znaka preduzeća
 • Besplatna izrada vizit karti
 • Besplatna prezentacija na internet sajtu Preduzetničkog inkubatora”Prijedor”
 • Besplatno kreiranje i izrada promotivnih brošura za inkubirana preduzeća

Stručna savjetovanja i seminari za korisnike Inkubatora:

 • poslovnog planiranje
 • marketinga
 • finansija
 • menadžmenta kvaliteta
 • menadžmenta malih preduzeća
 • ostalih aktuelnih tema usko vezanih za djelatnost kojom se bave.